Co je katalog odpadů - wiki

Katalod odpadů vychází ze zákona o odpadech

Metodika katalogového čísla

Každý jeden druh odpadu má dle zákona o odpadech přiřazen vlastní unikátní kód, který naleznete v Katalogu odpadů. Tento kód slouží pro přesnou identifikaci odpadu, určuje další nakládání s odpadem a slouží také k vedení evidence produkce odpadů.

Katalogové číslo sestává ze specifického šestimístného kódu ve tvaru XX YY ZZ. Každý odpad tedy spadá až do třetí úrovně přiřazení, a to konkrétně takto:

XX – skupina odpadů – základních 20 skupin, které označují základní způsob vzniku odpadu, odvětví produkce odpadu, obor nebo obecnou činnost
YY – podskupina odpadu – blíže specifikuje a upřesňuje oblast a okolnosti vzniku odpadu
ZZ – druh odpadu – přesně vymezuje a určuje jeden konkrétní odpad

„Nebezpečné“ a „Ostatní“ odpady v katalogu:

Katalog je rozdělen na tzv. nebezpečné odpady, které jsou vždy za svým unikátním katalogovým číslem označeny symbolem hvězdičky (*) a tzv. ostatní odpady, které toto označení nemají. Pro přehlednost v našem katalogu uvádíme ještě za celým názvem odpadu buďto N (nebezpečný odpad), nebo O (ostatní odpad). Dva příklady jsou zde:

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O

Nejčastěji bývají odpady tzv. zrcadlené v tom smyslu, že konkrétní jeden odpad neobsahující nebezpečné látky je označen jako „ostatní“, přičemž ten samý odpad, který nebezpečné látky obsahuje, má velmi podobný název i katalogové číslo, ale je určen jako „nebezpečný“. Je také označen symbolem hvězdičky (*). Tato skutečnost vyplívá i z výše uvedeného příkladu.

Odpady, které nemají tzv. zrcadlenou položku, a primárně se u nich předpokládá, že nejsou nebezpečné, mají variantu označení O/N, kdy se toto označení uvede za názvem příslušného ostatního odpadu.