Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Prostějov

Podmínky pro platbu poplatku za zpracování komunálního poplatku od 1. 1. 2024 na území města Prostějova stanovila, že se ruší Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba na občana je 864 Kč za kalendářní rok. Poplatník, který v příslušném roce dovrší 65 a více let věku nebo je ve III. stupni invalidity, má nárok na 50% slevu na platbu odpadu v daném kalendářním roce. Platbu lze hradit už od ledna roku 2023, poslední možné datum úhrady je pak 30. 6. 2023.

 

Osvobozeni jsou poplatníci starší 80 let a také ti, co v daném kalendářním roce dosáhnou 80 let.

 

Možné způsoby platby:

 • na pokladně Finančního odboru Magistrátu města Prostějova (lze platit i platební kartou), v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 130/14, Prostějov, v přízemí dveře č. 1
 • bezhotovostním převodem na účet statutárního města Prostějova:
  č. ú. 19-1505517309/0800
 • poštovní poukázkou
 • prostřednictvím SIPO

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Někteří občané mají nárok na osvobození od poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu. V Prostějově je osvobozena fyzická osoba, která:

 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
 • je narozena v roce 2023, a to pouze na období do 31. 12. 2023 (osvobození je poskytnuto automaticky)
 • je po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky, za předpokladu, že v této jiné obci platí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a má v této jiné obci bydliště
 • je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo pobývá ve vyšetřovací vazbě
 • pobývá v azylovém domě, v léčebně dlouhodobě nemocných apod.
 • je umístěn ve zdravotnických zařízeních (zejména v nemocnicích nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb),
  a to nepřetržitě déle než 3 měsíce
 • je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním dalším poplatníkem 
 • pobývá v příslušném kalendářním roce nepřetržitě 9 měsíců mimo území České republiky
 • je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova, a má současně
  i trvalý pobyt ve městě Prostějově (je osvobozen automaticky)
 • poplatník, který dovrší 80 a více let věku v daném kalendářním roce

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů od vzniku skutečnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. 

Více informací a podmínkách a způsobech platby za svoz a zpracování komunálního odpadu ve městě Prostějov najdete zde: https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/vyse-mistniho-poplatku-za-odpady-v-roce-2024.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn