Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Pardubice

Ve městě Pardubice platí Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Ta stanovila místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů na letošní rok. 

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba na občana je 650 Kč za kalendářní rok. Platbu lze hradit už do 30. 4. 2024.

 • složenkou
 • bankovním převodem 
 • hotově na pokladně ÚMO Pardubice III, Jana Zajíce 983, Pardubice, popřípadě na pokladně jiného úřadu městského obvodu nebo Magistrátu města Pardubic4

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

V Pardubicích jsou automaticky od poplatku za odpad osvobozeny fyzické osoby, které v roce 2023 nedovršily věk 6 let.

 

 

Kdo další může být osvobozen?

 

 • fyzická osoba umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo chráněné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • fyzická osoba umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce
  s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • fyzická osoba umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo
  v chráněném bydlení
 • třetí a každé další nezaopatřené dítě žijící ve společné domácnosti
 • fyzická osoba, která se po dobu 6 a více po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce zdržuje v zahraničí, pokud tuto skutečnost doloží prokazatelným dokladem ze země pobytu společně s českým překladem
 • fyzická osoba po dobu výkonu trestu odnětí svobody a vazby
 • fyzická osoba klasifikovaná jako cizinec s povoleným přechodným pobytem na území statutárního města Pardubic na dobu delší než
  90 dnů, cizinec pobývající na území statutárního města Pardubic po dobu delší než 3 měsíce a fyzická osoba s uděleným azylem pobývající
  ve statutárním městě Pardubice
 • fyzická osoba, která má na území města Pardubice ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena
  k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň mají všichni vlastníci trvalý pobyt ve statutárním městě Pardubice

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů od vzniku skutečnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. 

Více informací a podmínkách a způsobech platby za svoz a zpracování komunálního odpadu města Pardubice najdete zde: https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvod-pardubice-iii-dubina-drazka/informace-obcanum/poplatky/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-tko/

https://pardubice.eu/odpady?situationId=160&do=situationClick

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn