Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Znojmo

Město Znojmo určilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letošním roce. Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Znojmo č. 12/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 800 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je jednorázově nejpozději k 30. 6. 2024.

Poplatek za komunální odpad v Znojmě lze uhradit:

 • na pokladně MěÚ Znojmo, Obroková 1/12, přízemí vlevo, dv. č. 101,
 • poštovní poukázkou na vyžádání, 
 • bankovním převodem na účet: 19-5055970277/0100 u KB se spec. symb. 178, konst. symb. 308 a variabilním symbolem, kterým je rodné číslo poplatníka, plátce, 
 • v rámci webové služby Portál občana,
 • prostřednictvím služby SIPO České pošty, sp. V případě platby přes SIPO je nutné se dostavit na MěÚ Znojmo, Obroková 1/12, kanc. č. 112 k vyplnění žádosti. S sebou je nutné přinést spojovací číslo služby SIPO. 
 
 Od 1. ledna 2024 úlevu ve výši 50 % získá osoba, která je:

 

 1. mladší 26 let, studuje formou denního studia a v této souvislosti je ubytována mimo území města Znojma,
 2. v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Na osvobození má nárok člověk, který:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě, s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • v příslušném kalendářním roce žije v zahraničí,
 • žije v azylovém domě na území města Znojma (po dobu jejího pobytu),
 • má úředně zrušen údaj o místě trvalého pobytu v souladu se zákonem a jejím místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny – Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo,
 • je třetím a dalším nezaopatřeným dítětem žijícím ve společné domácnosti,
 • je poživatelem invalidního důchodu, nebo je držitelem průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří ve Znojmě žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Znojmo najdete zde: https://www.znojmocity.cz/poplatek-za-komunalni-odpad/d-55983

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn