Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Ústí nad Orlicí

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ústí nad Orlicí č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Ústí nad Orlicí v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 1 080 Kč za poplatníka za rok.

 

Poplatek je splatný ve dvou částkách do 31. 5. a 30. 9. v daném kalendářním roce.

 

 

Město Ústí nad Orlicí poskytuje úlevy z poplatkové povinnosti ve výši 50 % poplatníkům, kteří jsou studenty nebo žáky a pobývají v zařízení pro přechodné ubytování. Úlevu ve výši 50 % mohou dostat i ti poplatníci, kteří žijí větší část roku v jiném státě. Nově získávají 50 % slevu děti, které v daném roce nedovrší 3 a více let a dále osoby starší 80 a více let.

 

Poplatek lze uhradit:

 • hotovostně či platební kartou na MěÚ 
 • bezhotovostně 19-0000420611/0100, variabilní symbol platby bude plátci na žádost sdělen telefonicky nebo e-mailem
 • platební bránou 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • se po dobu celého kalendářního roku zdržuje v jiné obci a současně se podílí na úhradě za odstraňování komunálního odpadu v této obci.
 • žije v jiném státě po dobu celého kalendářního roku.
 • je soudem prohlášena za nezvěstnou

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

 

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Ústí nad Orlicí najdete zde: https://www.ustinadorlici.cz/cs/ostatni-clanky/2923-poplatky

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn