Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Ústí nad Labem

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ústí nad Labem č. 3/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Ústí nad Labem v letošním roce.

 

 

Částka, termíny a způsob platby

 

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 720 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je ve dvou stejných částkách a to do 30. 4. 2024 a 31. 10. 2024. Lze však platit i najednou a to do 30. 4. 2024.

 

 

Poplatek za odpad v Ústí nad Labem za letošní rok můžete uhradit:

 • bezhotovostním převodem z bankovního účtu včetně možnosti použití QR kódu (č. ú.:882833329/0800, když VS je RČ)
 • složenkou na poště,
 • hotově či platební kartou na pokladně inkasního oddělení (složenky správce poplatku vydávat nebude).

Slevu na odpad mají:

 • senioři nad 65 let, kteří zaplatí 360 Kč

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

 

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam naleznete níže.

 

Na osvobození má nárok osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezení na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 

Ohlašovací povinnost

 

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

 

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/poplatek-za-komunalni-odpad.htm

https://www.usti.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/poplatek-za-komunalni-odpad.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn