Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Týn nad Vltavou

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Týn nad Vltavou č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Týn nad Vltavou v roce 2023.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 900 Kč za poplatníka za rok.

Poplatek je splatný do 30. 6. v daném kalendářním roce.

 

Poplatek za odpad je možné uhradit:

 • na pokladně MěÚ v hotovosti nebo platební kartou
 • složenkou zasílanou městským úřadem (rozesílány v období květen – červen)
 • bezhotovostně na příjmový účet města Týn nad Vltavou vedený u ČSOB a.s. – č. 218 633 556/0300 (nutno uvést variabilní symbol konkrétní osoby – sdělí správce poplatku; specifický symbol 1340)
 

Od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti do 1 roku věku a senioři nad 75 let.

 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • osobozena je osoba do 1 roku věku
 • občané nad 75 let věku

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Týn nad Vltavou najdete zde: https://www.tnv.cz/zmeny-v-oblasti-mistnich-poplatku-pro-rok-2023/d-24324

https://www.tnv.cz/poplatkova-povinnost-pro-obcany-na-rok-2024/d-26223/p1=68

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn