Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Slaný

Obecně závaznou vyhláškou statutární obce Slaný č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v tomto městě v letošním roce 2024.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 750 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je jednorázově k datu 30. 6. v daném kalendářním roce.

Poplatníci mohou poplatek za svoz odpadu uhradit:

 •  Bankovním převodem na účet č. 40010-0386317309/0800. Pro identifikaci platby, je nutné zadat osobní variabilní symbol (přidělený správcem poplatku), který je platný každoročně. 
 • Prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje na této webové adrese: https://platby-sc.cz/sluzba/kladno/slany/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad 
 • V pokladně MěÚ Slaný, Masarykovo náměstí č. p. 160, zadní trakt, 1. patro v úředních hodinách
 • Poštovní poukázkou (zde platí pokyny pro vyplnění stejné, jako při zadání bankovního převodu) 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek přinášíme níže.

 

Osvobozen je člověk, který:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě, pokud se nejedná o osobu vykonávající trest domácího vězení,

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Slaném žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve obci Slaný najdete zde: https://www.meuslany.cz/poplatek-za-komunalni-odpad-2024/d-82005

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn