Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Příbram

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Příbram č. 12/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Příbram v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 720 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 31. 3. 2024, a to jednorázově. 

 

Obyvatelé, kteří dosáhnou v daném roce 70 let, tak budou platit 50 % z poplatku, tzn. 360 Kč.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze uhradit:

 • Bezhotovostní platbou na účet města na číslo účtu 1783-521689309/0800

Variabilní symbol, který pro občany zůstává stejný jako v minulých letech, je možné získat u pracovníků úřadu na telefonních číslech 318 402 341, 318 402 241 nebo na e-mailu: popelnice@pribram.eu

 • V hotovosti v pokladně MěÚ Příbram
 • Složenkou na účet města

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

 

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • je po dobu souvislého pobytu mimo území České republiky delšího než šest měsíců

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Příbram najdete zde: https://pribram.eu/potrebuji-vyridit/poplatek-komunalni-odpad.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn