mesto-pisek

Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Písek

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Písek č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Písek v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 440 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je v jedné splátce a to nejpozději do 31. 5. daného kalendářního roku.

Platbu za odpad pak můžete uhradit: 

 

 • bankovním převodem na č. ú.: 7579400207/0100

  Ke zjištění variabilního symbolu pro účely platby zadejte Vaše rodné číslo ve tvaru bez lomítka.

 • v hotovosti – na pobočkách České pošty nebo na podatelnách MÚ Písek (adresy podatelen – Písek, Velké náměstí 114/3, Písek, Budovcova 207/6) na základě zaslané poštovní poukázky,
 • platební kartou  – na podatelnách MÚ Písek 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • pobývající v zahraničí delší dobu než 180 dnů
 • na ubytovně na území Písek
 • mladší 18 let věku a držitelem průkazu ZTP
 • držitelé průkazu ZTP/P
 • hospitalitalizována ve zdravotnickém zařízení,
 • v azylovém domě, domě na půl cesty, terapeutické komunitě, centru sociálně rehabilitačních služeb a zařízení následné péče, které poskytují služby podle zákona o sociálních službách

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Písek najdete zde: https://www.mesto-pisek.cz/vismo/vs/index.asp

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn