Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Ostrava

Obecně závaznou vyhláškou č. 19/2021, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2023 se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Ostrava v roce 2024.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 720 Kč za občana za kalendářní rok. Platbu lze provést už v lednu roku 2024, poslední možné datum úhrady je pak 30. 6. 2024.

 

Úleva je poskytnuta:
• dětem, které v daném roce nedovrší 7 let (a více)
• a dále osobám, které v daném roce dovrší 65 let (a více)

Tyto skupiny budou platit nadále 498 Kč ročně.

 

Poplatek za komunální odpad v Ostravě lze uhradit na pokladně MMO (kancelář č. 101 v budově Nové radnice), případně složenkou typu A či prostřednictvím SIPO. K dispozici je také způsob bankovního převodu, online plateb na platebním portálu a platby přes QR kód. 

 

 

Údaje pro bezhotovostní platbu:

 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam naleznete níže.

 

 • fyzické osoby pobývající a zároveň platící poplatek v jiné obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo rodinných domů v dané obci)
 • fyzické osoby, které jsou umístěny v dětském domově do 3 let věku
 • fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti, jež vyžadují okamžitou pomoc
 • fyzické osoby, kterými jsou nezaopatřené děti umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • fyzické osoby po dobu pobytu ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody
 • fyzické osoby zdržující se mimo území České republiky 
 • fyzické osoby umístěné v psychiatrické léčebně
 •  
 •  

Nárok na osvobození od poplatku vzniká pouze v případě, že výše uvedené podmínky u fyzické osoby trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců po sobě jdoucích.  

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 30 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Ostravě žijí déle než 3 měsíce
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Ostrava najdete zde: https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-financi-a-rozpoctu/oddeleni-dani-a-cen/zivotni-situace/poplatek-za-komunalni-odpad

https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/komunalni-odpad

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn