Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Nymburk

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Nymburk č. 5/2021 a 7/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Nymburk v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 960 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 30. 6. 2024, a to jednorázově. Slevu mají děti do 6 let věku a senioři věku 70 let a více, kteří hradí 500 Kč za kalendářní rok.

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze uhradit:

– bezhotovostně na bankovní účet č. 19-504359359/0800,

 – v hotovosti u správce poplatku.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • prokazatelně pobývala v zahraničí déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v roce,
 • má udělenu mezinárodní ochranu podle zákona upravujícího azyl nebo dočasnou ochranu podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 • byla prokazatelně hospitalizována po dobu delší 3 měsíců ve zdravotnických zařízeních,
 • je přihlášena v sídle ohlašovny – Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, 
 • dosáhne v daném kalendářním roce věku 90 let a více.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Nymburku žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Nymburk najdete zde: https://www.mesto-nymburk.cz/assets/File.ashx?id_org=10823&id_dokumenty=19214

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn