Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Nový Jičín

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Nový Jičín č. 7/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Nový Jičín v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 840 Kč za občana za kalendářní rok. Tento poplatek je splatný do 30. 6. 

Poplatek za komunální odpad v Novém Jičíně lze uhradit:

 

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Městského úřadu Nový Jičín, Divadelní 1,
 • bezhotovostně, převodem na účet: 19-326801/0100, s variabilním symbolem, přiděleným poplatníkovi,
 • poštovní poukázkou, na adresu majitele účtu: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, na číslo účtu: 19-326801/0100, s variabilním symbolem přiděleným poplatníkovi,

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Určité kategorie osob jsou od poplatku za odpad osvobozeny. Jaké podmínky je třeba splnit?

Osvobozeny jsou osoby, které:

 • jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,
 • jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • jsou na základě zákona omezeni na osobní svobodě s výjimkou osob vykonávajících trest domácího vězení,
 • která je mladší jednoho roku věku,
 • pobývá alespoň 90 po sobě jdoucích dnů v pobytovém zařízení sociální a zdravotní péče neuvedeném v odstavci 1,
 • pobývá alespoň 180 po sobě jdoucích dnů mimo území České republiky.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Novém Jičíně žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Nový Jičín najdete zde: 

Poplatek za komunální odpad v roce 2024

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn