Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Neratovice

Město Neratovice určilo poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letošním roce Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Neratovice č. x/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 1 020 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je jednorázově nejpozději k 31. 5. v daném kalendářním roce.

 

Poplatek za komunální odpad v Neratovicích lze uhradit:

 

 • v hotovosti do pokladny města na Městském úřadě Neratovice 
  • v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 17.00 hod. 
 •  bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na účet města Neratovice u České spořitelny č. 19-0460018359/0800
 •  jiným způsobem v souladu s ustanovením § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, pokud je možné tuto platbu tímto způsobem uskutečnit.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

 

Na osvobození má nárok člověk, který:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě, s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • pobývá v zahraničí delším než 6 měsíců, prokáže-li taková osoba tento pobyt.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří ve Neratovice žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Neratovice najdete zde: https://www.neratovice.cz/poplatek-za-svoz-komunalniho-odpadu/d-426853

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn