Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Náchod

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Náchod č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Náchod v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je splatná na účet: 325873299/0300, když VS je rodné číslo poplatníka a SS: popisné číslo domu.

Ale je možné jej také uhradit hotově na MÚ.

Základní cena za poplatek je 900 Kč za osobu a je splatný do 30. 9. 2024. Poplatníci, kteří do 31. 12. 2023 dosáhly věku 60 let platí pouze 650 Kč/os.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • poplatníci, kteří jsou déle než 3 měsíce v azylovém domě, v domech na půli cesty nebo ve zdravotních zařízeních
 • děti narozené v daném kalendářním roce

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Náchod najdete zde: https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/urad/zpravodajstvi-detail.asp?id=7664

https://www.mestonachod.cz/zpravodajstvi/urad/zpravodajstvi-detail.asp?id=9327

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn