Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Most

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Most č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Most v letošním kalendářním roce.

 

Částka, termíny a způsob platby

 

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 840 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 31. 12. 2024. Je však možné platit poplatek měsíčně po 70 Kč/měsíc či čtvrtletně 210 Kč/čtvrtletí a nebo také pololetně 420 Kč/pololetí.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze uhradit:

 

  • na pokladě magistrátu
  • bankovním převodem na účet
  • přes portál Mostečana
 
 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

 
•    osoba starší 65 let (a to od měsíce, ve kterém dovrší 65 let),
•    osoby umístěné v zařízeních sociální péče (dětském domově, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení atd.),
•    osoba, která je na základě zákona omezena na osobní svobodě (s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení).
 

Ohlašovací povinnost

 

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

  • cizinci, kteří ve městě žijí déle než 3 měsíce,
  • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
  • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
  • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn