Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Mladá Boleslav

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Mladá Boleslav č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Mladá Boleslav v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 400 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je ve dvou stejných splátkách a to nejpozději do 31. 5. a do 30. 9. daného kalendářního roku.

 

 

Výši poplatku za svoz komunálního odpadu a také číslo účtu a variabilní symbolu město zašle svým poplatníkům v předstihu. 

 

Složenku pak můžete uhradit: 

 • na poště
 • v pokladně magistrátu města v době úředních hodin
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol – dle složenky)
 • v platebních automatech v budovách magistrátu města

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • pobývající v zahraničí delší dobu než 6 měsíců
 • s trvalým pobytem na ohlašovně
 • nedovrší 16 let
 • nedovrší 27 let a je zároveň studentem denního studia
 • pobírá starobní důchod, nebo dovrší 65 let
 • pobírá invalidní důchod, nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Mladá Boleslav najdete zde: https://www.mb-net.cz/assets/File.ashx?id_org=9629&id_dokumenty=76751

https://www.mb-net.cz/poplatek-za-komunalni-odpad/d-25965

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn