Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Lysice

Obecně závaznou vyhláškou městyse Lysice č. 3/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Lysice v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za komunální odpad je 650 Kč za poplatníka za rok. Poplatek je splatný jednorázově do 28. 2. daného kalendářního roku a nebo ve dvou stejných splátkách do 28. 2. a 30. 9. v daném příslušném roce.

 

Poplatek za odpad je možné uhradit:

 • na pokladně Úřadu městyse Lysic v hotovosti nebo kartou, jejíž pracovní doba je: 
  pondělí a středa: 8.00 – 11.30, 12.30 – 17.00
 • bezhotovostním převodem  na účet městyse Lysice: číslo účtu: 3220631/0100
 • poštovní poukázkou, která bude zaslána pouze na základě požadavku

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve obci Lysice najdete zde: https://www.lysice.cz/urad/co-lze-vyridit-na-radnici/mistni-poplatky/poplatek-za-komunalni-odpad/

Obrázek byl použit ze stránek: http://lysice.org/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn