Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Liberec

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Liberec č. 4/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Liberec v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 840 Kč za občana za kalendářní rok. Platbu lze provést ve dvou splátkách do 2. 4. a 30. 9. či jednorázově do 2. 4. 2024.

Poplatek za komunální odpad v Liberci lze uhradit:

 • na pokladně hotově nebo platební kartou u přepážek č. 5 a 6 v přízemí Nového magistrátu,
 • poštovní poukázkou na jakékoliv pobočce České pošty,
 • bezhotovostní platbou na účet: 19-7963850237/0100. Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Poplatek se netýká osoby, která:

 • je poplatníkem poplatku za komunální odpad z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • se dlouhodobě zdržuje mimo území České republiky, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejího prokazatelného pobytu mimo území České republiky; pojmem „dlouhodobě“ se pro účely této vyhlášky rozumí nepřetržitě alespoň po dobu 1 roku,
 • má trvalý pobyt v sídle ohlašovny Magistrátu města Liberec nebo Úřadu městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou,
 • má poplatkovou povinnost z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města, pokud je současně poplatníkem s trvalým pobytem v Liberci. Je-li však více spoluvlastníků stavby pro rodinnou rekreaci a alespoň jeden z nich není zároveň poplatníkem z důvodu trvalého pobytu v Liberci, osvobození se na tyto poplatníky nevztahuje.

 

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Liberci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Liberec najdete zde: https://www.liberec.cz/cz/obcan/urad/odbory-magistratu/odbor-ekonomiky/oddeleni-poplatku-pohledavek/aktuality/mistni-poplatek-psu-mistni-poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-jak-spravne-ohlasit-zaplatit-roce-2024.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn