Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Lanškroun

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Lanškroun č. 12/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Lanškroun v roce 2024.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 840 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 30. 4. 2024, a to jednorázově. 

 

Poplatky za svoz odpadu v Lanškrouně je možné uhradit:

 

 • hotově či platební kartou na pokladně finančního odboru MěÚ Lanškroun
 • bankovním převodem na účet města Lanškroun číslo 19-0002725611/0100. V případě, že Vám není znám variabilní symbol pro platbu bankovním převodem, kontaktujte finanční odbor osobně na pokladně, telefonicky: 465 385 228, 465 385 225

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam naleznete níže.

 

Osoba je osvobozena, pokud:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností či zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • se narodila v příslušném kalendářním roce, a to pro zbývající část tohoto roku, b) prokazatelně pobývá po dobu nejméně devíti měsíců v daném kalendářním roce mimo území České republiky.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Lanškroun najdete zde: https://www.lanskroun.eu/termin-splatnosti-mistniho-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi-je-30-4-2024/d-20743

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn