Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Kutná Hora

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Kutná Hora č. x/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kutná Hora v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 1000 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je je jednorázově do 30. 9. daného kalendářního roku.

 

Platbu za odpad pak můžete uhradit: 

 

 • převodem z účtu na č. ú. 19-444212389/0800, nezapomeňte na VS
 • na pokladně Městského úřadu Kutná Hora hotově či kartou

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • je nezletilá a umístěna v náhradní rodině
 • úředně prohlášená za nezvěstnou, ode dne tohoto prohlášení
 • zdržující se nejméně po dobu 12 měsíců mimo území České republiky
 • osoby jsou starší 80 let
 • děti narozené v roce: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Kutná Hora najdete zde: https://mu.kutnahora.cz/mu/placeni-mistnich-poplatku

 

https://mu.kutnahora.cz/mu/blizi-se-splatnost-mistnich-poplatku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn