Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Karlovy Vary

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Karlovy Vary č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Karlovy Vary v letošním roce

 

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 0,5 Kč za litr měsíčně. za občana za kalendářní rok. Minimální sazba je 60 litrů za měsíc. Splatnost tohoto poplatku je ve dvou termínech:

 • 1. 1. – 30. 6. je nutné uhradit do 15. 7. daného kalendářního roku
 • 1. 7. – 31. 12. je nutné uhradit do 15. 1. daného kalendářního roku

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze uhradit:

 • na pokladně Městského úřadu Karlovy Vary

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká a jsou od něj osvobozeny.

Na osvobození má nárok člověk, jenž:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě (s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení),
 • je narozen v příslušném kalendářním roce,
 • pobývá déle než 12 měsíců v cizině.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

 

Více informací naleznete zde: https://mmkv.cz/sites/default/files/dokumenty/Navod%20k%20mistnimu%20poplatku%20za%20odkl%C3%A1d%C3%A1n%C3%AD%20komun%C3%A1ln%C3%ADho%20odpadu%20z%20nemovit%C3%A9%20v%C4%9Bci_0_0_0.pdf

Zdroj obrázku je: https://www.karlovyvary.cz/

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn