Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Jindřichův Hradec

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Jindřichův Hradec č. /2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Jindřichův Hradec v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 650 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 31. 5. 2024, a to jednorázově. 

 

Město nově poskytuje slevu 150 Kč pro děti mladší 6 let a lidi starší 65 let. Více se dozvíte na stránkách města.

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze uhradit:

– bezhotovostně na bankovní účet č.: 19–0603140379/0800

Variabilní symbol: uveden na pokladních dokladech z minulých let nebo jej na požádání sdělí pracovnice oddělení místních poplatků.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

 

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • prokazatelně pobývala v zahraničí déle než 6 po sobě jdoucích měsíců v roce,
 • po dobu hospitalizace, která trvá nepřetržitě déle než 3 měsíce
 • po dobu umístění do náhradní rodinné výchovy, nejdéle však do 18 let věku
 • po dobu umístění v dětském domově pro děti nad 3 roky věku

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Jindřichův Hradec najdete zde:

https://www.jh.cz/cs/aktuality/mistni-poplatky-v-roce-2024.html

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn