Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Jihlava

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Jihlava č. 17/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Jihlava v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 804 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 30. 6. v příslušném kalendářním roce a to jednorázově.

 

Místní poplatek za odpad v Jihlavě můžete zaplatit:

 

 • bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb 50016-1466072369/0800 na příslušný účet správce místního poplatku,
 • prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na účet správce místního poplatku,
 • na pokladně magistrátu města

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam naleznete níže.

 

Nárok na osvobození má člověk, který:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností či zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
 • je přihlášená na adrese sídla správního orgánu, který úředně zrušil údaj o místě přihlášení s výjimkou poplatníků, kterým trvalý pobyt zrušil Magistrát města Jihlavy,
 • pobývá v kalendářním roce, za který se poplatek platí nepřetržitě v zahraničí,
 • pobývá ve zdravotnickém zařízení poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči,
 • se narodila v zahraničí, kde pobývá od narození nepřetržitě, a bylo vyhověno její žádosti o vydání českého matričního dokladu. Osvobození se v takovém případě poskytuje od data narození,
 • je držitelem průkazu ZTP/P, a to po dobu, po kterou trvají skutečnosti rozhodné pro vznik nároku na osvobození,
 • starší 80 let, a to od počátku kalendářního roku, ve kterém  dovrší uvedený věk,
 • je mladší 18 let a je v pořadí podle data narození třetím nebo  dalším dítětem žijícím ve společné domácnosti s rodiči a ostatními nezletilými dětmi.

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Jihlava najdete zde: https://www.jihlava.cz/poplatek-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi/d-49865

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn