Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Havířov

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Havířov v roce 2024 je stanoven Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Havířov č. 9/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 1 092 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je jednorázově, a to do 30. 6. 2024.

Poplatek za komunální odpad v Havířově lze uhradit:

 • hotově na pokladně v podatelně Magistrátu města Havířov, 
 • poštovní poukázkou typu A na pobočkách České pošty,
 • prostřednictvím SIPO,
 • bezhotovostním převodem na účet: 19-1721604319/0800. Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká, jelikož jsou od něj osvobozeny.

Osvobozenou je taková osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě (s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení),
 • je vlastníkem stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci umístěné na území statutárního města Havířova a zároveň je ve statutárním městě Havířov přihlášena.
 • je nezletilá, a to do konce kalendářního měsíce, ve kterém dosáhne tří let věku,
 •  

 

Osvobození se poskytuje na příslušný kalendářní rok, ve kterém došlo ke splnění podmínky

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 30 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Havířově žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Havířov najdete zde: https://www.havirov-city.cz/aktuality/od-1-ledna-2024-se-meni-castka-poplatku-za-komunalni-odpad-na-1-092-korun

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn