Placení poplatků za odpad v roce 2024 – České Budějovice

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě České Budějovice v roce 2024 je stanoven Obecně závaznou vyhláškou statutárního města České Budějovice č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 680 Kč za občana za kalendářní rok. Poplatek je možné platit ve dvou splátkách či jednorázově. Při jednorázové úhradě je nutné tak učinit do 31. května. V případě dvou stejných splátek pak do 31. května a druhou splátku do 30. listopadu příslušného kalendářního roku.

 

Poplatek za komunální odpad v Českých Budějovicích je možné uhradit:

 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladně Magistrátu města České Budějovice v úředních hodinách, tj. pondělí, středa 8:00 – 17:00 a v pátek 8:00 – 11:30,

 • složenkou nebo bankovním převodem na účet statutárního města České Budějovice vedený u České spořitelny, a.s., č. účtu: 4210312/0800,

 • na žádost poplatníka lze poplatek hradit rovněž formou SIPO,

 • podklady pro platbu poplatku lze na žádost poplatníka zasílat také e-mailem.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká, jelikož jsou od něj osvobozeny.

 

Osvobozenou je taková osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě (s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení),
 • byly hospitalizované ve zdravotnickém zařízení nepřetržitě po dobu delší než 3 měsíce v příslušném roce,
 • pobývaly v azylových domech déle než jeden měsíc,
 • prokazatelně nepobývaly na území města nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v příslušném roce.
 • která je mladší tří let věku a osoby stařší 75 let věku

 

Osvobození se poskytuje na příslušný kalendářní rok, ve kterém došlo ke splnění podmínky.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 30 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Českých Budějovicích žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě České Budějovice najdete zde: https://www.c-budejovice.cz/poplatek-za-odpad

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn