Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Brno

Poplatek za svoz komunálního odpadu na území města Brna se řídí obecně závaznou vyhláškou 9/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Brna. 

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba za svoz komunálního odpadu byla stanovena na 670 Kč za občana za kalendářní rok. Platbu lze provést už v lednu roku 2024, poslední možné datum úhrady je pak 31. 5. 2024.

Poplatek lze uhradit osobně na pracovišti správy města Brno na adrese Šumavská 35C, 3. podlaží (vstup od ulice Veveří), případně lze využít poštovní poukázku typu A. Předtištěné poukázky jsou k dispozici na všech kontaktních místech Magistrátu, na úřadech městských částí
a samozřejmě také na pracovišti správce poplatku. V případě osobní platby je třeba řídit se aktuálním nařízením vlády týkajícím se opatření proti šíření COVID-19. Informace o opatřeních najdete
zde.

Je možné zaplatit také z pohodlí domova, a to následujícími způsoby:

 • platbou online na e-shopu bronid.cz
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet města Brna

Údaje pro bezhotovostní platbu:

 • číslo účtu města Brna: 111220022/0800
 • variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
 • konstantní symbol: 1318, případně 0308

Údaje pro přeshraniční platební styk:

 • IBAN: CZ17 0800 0000 0001 1122 0022
 • BIC (SWIFT): GIBA CZ PX
 • variabilní symbol: rodné číslo poplatníka

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Určité kategorie osob jsou od poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu osvobozeny. Splňujete podmínky pro osvobození právě vy? Podívejte se na seznam výjimek níže.

 

Osvobození se týká následujících osob:

 

 • vlastníků staveb určených k individuální rekreaci
 • fyzických osob, které mají trvalé bydliště na úředních adresách
 • fyzických osob, které jsou umístěny v dětském domově
 • fyzických osob, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • fyzických osob, kterými jsou nezaopatřené děti umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením
 • fyzických osob, které jsou umístěny v domově důchodců se zvláštním režimem
 • dětí do 4 let
 • třetího a každého dalšího dítěte v jedné rodině
 • seniorů nad 70 let věku

Případ zahraničních studentů, dalších cizinců a vlastníků nemovitostí

1. 2013 zavedlo město Brno povinnost odvádět poplatek za odpad pro všechny cizince, a to včetně zahraničních studentů žijících na území města. Povinnost platby mají také vlastníci nemovitostí (staveb určených k individuální rekreaci, rodinných domů a bytů), v nichž není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost znamená pro (i potenciální) poplatníky nutnost ohlásit jednak vznik povinnosti odvádět poplatek, jednak její zánik a dále změnu vedoucí k úpravě výše poplatku. Případně je třeba předložit podklady, na základě nichž vznikne nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Lhůta pro ohlášení je 15 dnů a ohláška by měla směřovat správci poplatku. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Brně žijí déle než 3 měsíce
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob

Více informací o placení poplatků za odpad v Brně: https://www.brno.cz/w/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn