Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Břeclav

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Břeclav č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Břeclav v letošním kalendářním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 900 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 31. 5. 2024, a to jednorázově. Dětem do 6 let věku a seniorům nad 65 let věku byl stanoven poplatek 700 Kč za kalendářní rok.

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze uhradit:

 

 • bezhotovostně na účet města č. 526651/0100,
 • na pokladně Městského úřadu Břeclav (přízemí, dveře č. 11) – lze i platební kartou,
 • přes SIPO,
 • poštovní poukázkou typu A.

Variabilní symbol: rodné číslo poplatník

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká a jsou od něj osvobozeny.

Na osvobození má nárok člověk, jenž:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě (s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení),
 • je narozen v příslušném kalendářním roce,
 • pobývá déle než 12 měsíců v cizině.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Břeclavi žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Břeclav najdete zde: https://breclav.eu/file/34415

 

https://breclav.eu/urad/sluzby/mistni-poplatek-za-odpady

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn