Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Boskovice

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Boskovice č. 12/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Boskovice a místních částí Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 1 000 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku při jednorázové platbě je do 31. 3. 2024, při rozdělení na dvě stejné částky jsou pak termíny splatnosti 31. 3. a 30. 9. v daném kalendářním roce.

 

 

Poplatek se platí správci poplatku zpravidla hotově či kartou na pokladních MěÚ Boskovice nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku.

Jestliže se rozhodnete pro tento způsob bezhotovostní platby, kontaktujte prostřednictvím e-mailu odpovědnou osobu, která vám rovněž elektronickou cestou sdělí údaje potřebné k provedení příkazu k úhradě bankovním převodem (číslo účtu, variabilní symbol, částka). 

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká a jsou od něj osvobozeny.

 

Na osvobození má nárok člověk, jenž:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě (s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení),
 • dlouhodobě pobývající v zahraničí, po dobu tohoto pobytu
 • dlouhodobě pobývající v nemocničním zařízení, po dobu tohoto pobytu

 

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Boskovicích žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Boskovice najdete zde: https://www.boskovice.cz/zastupitelstvo-mesta-schvalilo-rozpocet-na-pristi-rok-zvyseni-poplatku-za-odpady-i-vykup-pozemku-pro-cyklostezku/d-47787

https://www.boskovice.cz/informace-ze-zastupitelstva-odpady/d-45581

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn