Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Hradec Králové

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Hradec Králové č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v tomto městě v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 800 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je jednorázově, a to do 25. 4. 2024.

 

Poplatek za komunální odpad v Hradci Králové lze uhradit:

 • hotově na pokladně v podatelně Magistrátu města Hradec Králové, 
 • poštovní poukázkou typu A na pobočkách České pošty,
 • prostřednictvím SIPO,
 • bezhotovostním převodem na účet: 78-7736260237/0100. Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem, který je uveden na složence.

Úlevy v poplatku ve výši 50 % mají:

 • osoby mladší 14 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 14 let
 • osoby starší 70 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 70 let

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek přinášíme níže.

Osvobozen je člověk, který:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěn do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěn do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • je umístěn v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezen na osobní svobodě, pokud se nejedná o osobu vykonávající trest domácího vězení,
 • je mladší 6 let (je osvobozen včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 6 let), 
 • se dlouhodobě zdržuje v cizině, pokud délka pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok, a to po dobu prokazatelného pobytu mimo území České republiky.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Hradci Králové žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Hradci Králové najdete zde: https://www.hradeckralove.org/assets/File.ashx?id_org=4687&id_dokumenty=77431

https://portal.mmhk.cz/LifeSituation/finance-a-poplatky/poplatek-za-komunalni-odpad

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn