Placení poplatků za odpad v roce 2023 – Děčín

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Děčín č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Děčín v roce 2023.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 750 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je ve dvou splátkách a to první část nejpozději do 31. 5. a druhá část do 30. 11. daného kalendářního roku.

 

Platbu za odpad pak můžete uhradit: 

 • složenkou SIPO
 • převodem z účtu
 • na pokladně magistrátu

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam výjimek naleznete níže.

Od poplatku je osvobozena osoba, která:

 

 • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • pobývající mimo město Děčín – déle než 1 rok
 • umístěná déle než 30 dní ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb,
 • osoba starší 80 let
 • dítě, a to za kalendářní měsíc roku, ve kterém se narodilo

Úleva ve výši 50 % se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě Děčín, a která je studentem denního studia speciální, střední, vyšší odborné, vysoké školy nebo konzervatoře s dojezdovou vzdáleností nad 70 km

Ohlašovací povinnost

skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v obci žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Děčín najdete zde: https://www.mmdecin.cz/pravidla-vyhlasky-narizeni-dokumenty/platne-vyhlasky-a-narizeni-mesta/2021-10/4527-03-2021-obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-decin-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospodarstvi

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn