Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Chomutov

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Chomutov č. 5/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Chomutov v letošním roce.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 800 Kč za občana za kalendářní rok. Tento poplatek je splatný čtvrtletně ve čtyřech stejných splátkách, přičemž termíny pro jednotlivé splátky jsou nejpozději do 31. 3., 30. 6., 30. 9. a 31. 12.  Lze ale platit i jednorázově, v tom případě je termín splatnosti 31. 3. 2024.

 

 

Poplatek za komunální odpad v Chomutově lze uhradit:

 • hotově nebo platební kartou na podatelně Magistrátu města Chomutova na adrese Zborovská 4602,
 • poštovní poukázkou typu A na pobočkách České pošty,
 • prostřednictvím SIPO,
 • bezhotovostně na účet: 19-0000626441/0100. Každou platbu je třeba identifikovat přiděleným variabilním symbolem
 

Úlevy či osvobození mají v roce 2024:

 • osvobození dětí ve věku 0 až 3 roky a to do konce kalendářního roku, v němž dítě dovrší věku 3 let.
 • sleva z poplatku pro děti do 15 let ve výši 50%
 • osvobození seniorů starších 75 let, a to od roku následujícího po roce v němž dovrší věku 75 let.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Určité kategorie osob jsou od poplatku za odpad osvobozeny. Jaké podmínky je třeba splnit?

Osvobozeny jsou osoby, které:

 • jsou držiteli průkazu ZTP/P,
 • jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,
 • jsou umístěny do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
 • jsou na základě zákona omezeni na osobní svobodě s výjimkou osob vykonávajících trest domácího vězení,
 • se zdržují více než 6 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo území České republiky,
 • spadají do kategorie do 26 let věku a jsou studenty denního studia střední, vyšší odborné a vysoké školy nebo konzervatoře s dojezdovou vzdáleností více než 70 km.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

 • cizinci, kteří v Chomutově žijí déle než 3 měsíce,
 • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
 • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
 • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Chomutov najdete zde: https://mesto.chomutov.cz/formulare-a-zadosti-mistni-poplatek-za-komunalni-odpady

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn