Placení poplatků za odpad v roce 2022 – Klatovy

Obecně závaznou vyhláškou statutárního města Klatovy č. 5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se stanovil poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Klatovy v roce 2022.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba poplatku za svoz komunálního odpadu je aktuálně 450 Kč za občana za kalendářní rok. Splatnost tohoto poplatku je k 30. 4. 2022, a to jednorázově. Úleva ve výši 50 % z částky poplatku (tj. ve výši 225 Kč/ročně) náleží osobám, které v příslušném kalendářním roce dovrší 80 let věku a více (aktuálně všechny osoby do ročníku 1942) a osoby, které v příslušném roce dovrší 6 let věku a osoby mladší (aktuálně všechny děti od ročníku 2016).

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu lze uhradit:

– bezhotovostně na účet č. 888777399/0800 vedený u České spořitelny a.s., 

– složenkou, vydanou správcem poplatku,

 – v hotovosti nebo platební kartou u správce poplatku.

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Některých osob se poplatek za odpad netýká. Kdo přesně je od něj osvobozen? Seznam naleznete níže.

Osoba je osvobozena, pokud:

  • je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
  • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
  • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností či zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
  • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,
  • je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
  • pobývá déle než 6 měsíců v cizině.

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti či nárok na osvobození, případně na úlevu od poplatku za svoz a zpracování odpadu. Pokud je osoba, jíž se ohlašovací povinnost týká, nezletilá, jedná za ni zákonný zástupce nebo opatrovník.

Ohlašovací povinnost mají tyto osoby:

  • cizinci, kteří v Klatovech žijí déle než 3 měsíce,
  • všichni vlastníci nemovitosti podléhající zpoplatnění,
  • všechny osoby, které jsou osvobozeny od poplatku,
  • osoby, které platí poplatek za popelnice za více fyzických osob.

Více informací o platbě poplatku za komunální odpad ve městě Klatovy najdete zde: https://www.klatovy.cz/mukt/fr.asp?tab=mukt&id=13697&burl=&pt=KO

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn