Placení poplatků za odpad v roce 2024 – Frýdek-Místek

Poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu ve městě Frýdek-Místek je zakotven Obecně závaznou vyhláškou č. 10/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Částka, termíny a způsob platby

Základní sazba na občana je 696 Kč za kalendářní rok. Osoby starší 70 let mají nárok na úlevu a poplatek jim je snížen na 348 Kč za kalendářní rok. Děti do 6 let zůstávají od platby za odpad osvobozeny i nadále. 

 

Platbu lze hradit už od ledna letošního roku, poslední možné datum úhrady je pak 31. 5. 2024 při jednorázové úhradě. V případě úhrady ve čtyřech splátkách jsou pak důležité termíny 15. 4., 15. 7., 15. 10. tohoto roku a 15. 1. následujícího roku, tzn. 2025, je-li poplatek u bytových domů odváděn prostřednictvím společného zástupce.

 

 Senioři, kteří dosáhli 70 let, zaplatí ročně 348 Kč. Děti do 6 let jsou od poplatku zcela osvobozeny. 

 

Možné způsoby platby

 • prostřednictvím městského PORTÁLU OBČANA (pro osoby, které si zřídily přístup prostřednictvím internetového portálu statutárního města Frýdek-Místek)
 • v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku, a to v době platných pokladních hodin v pokladnách Magistrátu města Frýdku-Místku v ul. Radniční 1148 a v ul. Politických obětí 2478, v přízemí
 • převodem na bankovní účet města, vedený u Komerční banky a. s., číslo účtu je 19-3767000237/0100 a variabilní symbol je pro každého občana konkrétní přidělené číslo, které je po celou dobu poplatkové povinnosti stejné (mění se pouze v případě nahlášené změny)
 • prostřednictvím SIPO
 • prostřednictvím poštovní poukázky

Kdo je od poplatku za odpad osvobozen

Od platby poplatku za popelnice v Frýdku-Místku jsou automaticky osvobozeny děti do 6 let věku. Dále má nárok na osvobození fyzická osoba, která:

 • je poplatníkem poplatku v jiné obci a má v této jiné obci bydliště 
 • je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
 • je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
 • je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení
 • je na základě zákona omezena na osobní svobodě, s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení
 • která nejméně 6 měsíců (po sobě jdoucích) v příslušném kalendářním roce pobývala v zařízeních sociální a zdravotnické péče (např. rehabilitační ústavy, psychiatrické léčebny)
 • studuje a je ubytována mimo území statutárního města Frýdku-Místku, vyjma 7. a 8. měsíce v daném kalendářním roce
 • vlastní nemovitost, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba 

Ohlašovací povinnost

Ohlašovací povinnost poplatníků značí nutnost ohlásit ve lhůtě 15 dnů od vzniku skutečnosti správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti. 

Více informací a podmínkách a způsobech platby za svoz a zpracování komunálního odpadu ve městě Frýdek-Místek najdete zde: https://www.frydekmistek.cz/mistni-poplatky-pro-rok-2024-odpady-se-nemeni-psi-se-vraceji-na-puvodni-vysi/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn