Katalog odpadů

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

Dle přílohy č.1 Vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů

Kód Název
01ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
02ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
03ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
04ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
05ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
06ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 02Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01*Promývací vody a matečné louhy N
07 02 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 02 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
07 02 07*Halogenované destilační a reakční zbytky N
07 02 08*Jiné destilační a reakční zbytky N
07 02 09*Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 02 10*Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla N
07 02 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky N
07 02 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 O
07 02 13Plastový odpad O
07 02 14*Odpady přísad obsahující nebezpečné látky N
07 02 15Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 O
07 02 16*Odpady obsahující nebezpečné silikony N
07 02 17Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 O
07 02 99Odpady jinak blíže neurčené O
07 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 04Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 05Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 06Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 07Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
08ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
09ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
10ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
11ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLU A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVU
12ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
13ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
14ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)
15ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
16ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
17STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
18ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
19ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
20KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

O katalogu odpadů a jak s ním pracovat

Metodika pro zařazení konkrétního odpadu do Katalogu odpadů podle druhů

Pokud chceme přiřadit jakožto původce námi vyprodukovaného odpadu tento odpad do Katalogu odpadů podle jeho druhu, postupujeme postupně. Nejdříve jasně určíme odvětví, obor nebo technologický proces, při kterém odpad vzniknul. Podle tohoto určení se vyhledá odpovídající skupina (1 – 20). Uvnitř určené skupiny pak dále podskupina, která blíže specifikuje původ odpadu. V dané podskupině vybereme poté takový odpad s katalogovým číslem, který maximálně vystihuje označení našeho odpadu. Primárně upřednostňujeme výběr ze skupin 01 – 12 a 17 – 20. Pokud v těchto skupinách nevybereme, dále vybíráme ze skupin 13, 14 a 15. Pokud ani zde nenalezneme vhodné určení, projdeme poslední skupinu č. 16. Pokud ani zde nakonec nevybereme, můžeme použít katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem uvedeným výše. Tento postup však doporučujeme konzultovat s příslušným úřadem. V případě, že se odpad skládá z několika jiných jasně identifikovaných složek, pro které známe jiná určení a katalogová čísla, má přednost přiřazení k takovému konkrétnímu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na životní prostředí a člověka nejvíce zásadní a nebezpečný.

Pojmy katalogu odpadů

Pro účely vyhlášky 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a Katalogu odpadů samotného se rozumí užité pojmy následovně:

Těžké kovy – těžkými kovy je v katalogu odpadů podle zákona míněna jakákoliv sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu s oxidačním číslem 6, mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně všech těchto látek v kovové formě či podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky.

Nebezpečná látka - nebezpečnou látkou je míněna látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí č. 1272/2008.

Přechodné kovy – přechodnými kovy je míněna jakákoliv sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně všech těchto látek v kovové formě či podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky

Stabilizace - stabilizací je míněn proces či procesy, které mění nebezpečnost určitých složek daného odpadu, a tím také mění kategorii z „nebezpečný odpad“ (N) na kategorii „ostatní odpad“ (O).

Částečná stabilizace - částečně stabilizované odpady jsou ty, které po stabilizačním procesu stále obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí.

Solidifikace – solidifikační procesy jsou ty, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu. K těmto procesům se užívá mísení odpadu s cementem, popílkem, vápnem nebo vápenným hydrátem.

Speciální zařazení

Autovraky: Autovraky a odpady z autovraků se standardně zařazují do podskupiny 16 01. Provozovatel zařízení, které může sbírat autovraky, zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04* Autovraky. Dále po odstranění nebezpečných součástek a dílů a odčerpání provozních kapalin z autovraku může zpracovatel autovrak zařadit pod katalogové číslo 16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí.

Komunální odpady: Komunálními odpady se rozumí odpady, které jsou primárně produkovány obyvatelstvem, čili občany obce. Odpady, které nevznikají při výrobní činnosti právnických osob, tedy firem, nebo osob oprávněných k podnikání. Tyto odpady zařazujeme do skupiny č. 20.

Obaly a vytříděné složky: Separovaný odpad, který je oddělené sbírán a svážen (papír, plast, sklo), včetně jeho směsí se i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu zařazuje do podskupiny 15 01.