Co je to katalog odpadů - wiki

Katalog odpadů vychází ze zákona o odpadech.

Metodika katalogového čísla

Každý jeden druh odpadu má dle zákona o odpadech přiřazen vlastní unikátní kód, který naleznete v Katalogu odpadů. Tento kód slouží pro přesnou identifikaci opadu, určuje další nakládání s odpadem a slouží také k vedení evidence produkce odpadů.

Katalogové číslo sestává ze specifického šestimístného kódu ve tvaru XX YY ZZ.  Od roku 2024 lze využívat i 8-místná katalogová čísla. Každý odpad tedy spadá až do třetí úrovně přiřazení, a to konkrétně takto:

XX – skupina odpadů – základních 20 skupin, které označují základní způsob vzniku opadu, odvětví produkce odpadu, odbor nebo obecnou činnost

YY – podskupina odpadu – blíže specifikuje a upřesňuje oblast a okolnosti vzniku opadu

ZZ – druh opadu – přesně vymezuje a určuje jeden konkrétní odpad

,,Nebezpečné" a ,,Ostatní" odpady v katalogu

Katalog je rozdělen na tzv. nebezpečné odpady, které jsou vždy za svým unikátním katalogovým číslem označeny symbolem hvězdičky (*) a tzv. ostatní odpady, které toto označení nemají. Pro přehlednost v našem katalogu uvádíme ještě za celým názvem odpadu buďto N (nebezpečný odpad), nebo O (ostatní odpad). Dva příklady jsou zde:

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahují organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O

Nejčastěji bývají odpady tzv. zrcadlené v tom smyslu, že konkrétní odpad neobsahující nebezpečné látky je označen jako ,,ostatní“, přičemž ten samý odpad, který obsahuje nebezpečné látky, má velmi podobný název i katalogové číslo, ale je určen jako ,,nebezpečný“. Je také označen symbolem hvězdičky (*). Tato skutečnost vyplývá i z výše uvedeného příkladu.

Odpady, které nemají tzv. zrcadlenou položku, a primárně se u nich předpokládá, že nejsou nebezpečné, mají variantu označení O/N, kdy se toto označení uvede za názvem příslušného ostatního odpadu.